За нас

 Сертификати

Референции

Дейност

Обекти

Работа

Контакт

 

 

 

Site

ОБЕКТИ


Водпроводи и Канализации:

 • Упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на строеж „Главен канал и водопровод от ОК 31 до ОК 43 по ул. „Възраждане” и ул. „Кирил и Методий”, гр. Кула – II етап
 • Упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на строеж „Водоснабдяване на селата Топовец и Динково от село Дреновец, община Ружинци”
 • Договор от 14.03.2008 г за упражняване на строителен надзор на строеж: „Разширяване на междуселищната водоснабдителна инфраструктура и подобряване на съществуващи общински пътища в община Каолиново”
 • Упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на строеж „Реконтрукция на улици в гр. Кула – ул. „Цар Крум” и ул. „Г.С. Раковски” – част ВиК 
 • Упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на строеж „Канализация на гр. Кула – Главен канализационен колектор № 1”
 • Упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на строеж „Подмяна на водопровод по ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Кочо Честименски”, ул. „Иван Ангелов”, ул. „Стефан Кратунски”, ул. „Христо Ботев” и ул. „Гоце делчев”, с. Бреница, общ. Кнежа”
 • Упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на строеж „Подмяна и изграждане на уличен водопровод в с. Песнопой, общ. Калояново”
 • Упражняване на строителен надзор на дейности по реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на канализационна мрежа с пречиствателни съоръжения на територията на община Троян, с. Шипково

Пътна инфраструктура (реконструкция на улична мрежа)

 • Договор от 14.03.2008 г за упражняване на строителен надзор на строеж: „Разширяване на междуселищната водоснабдителна инфраструктура и подобряване на съществуващи общински пътища в община Каолиново”
 • Упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на строеж „Цялостно асфалтиране а улична мрежа, гр. Кула”
 • Упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на строеж „Реконтрукция на част от улична мрежа в Община Цар Калоян”
 • Упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на строеж „Реконтрукция на улици в гр. Кула – ул. „Цар Крум” и ул. „Г.С. Раковски” – част Пътна 
 • Упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на строеж „Рехабилитация на пътна мрежа, чрез цялостно асфалтиране на пътни участъци и изграждане на нови съоръжения: Пътни отсечки от: км 0 до км 0+250; км 1+850 до км 5+150; км 6+329 до км 7+060 включени в Път №SLS1080, /ІІ-21, Ситово-Силистра/ Сребърна-Ветрен-Граница общ. (Силистра-Ситово)-Попина /ІІІ-211/ - 4281м; Пътна отсечка от км 0 до км 1+250 включена в Път №SLS1081, /ІІ-71, Силистра-Богорово/ Срацимир-Бабук-Казимир-Професор Иширков /ІІІ-218/ - 1250м; Пътна отсечка от км 1+010.23 до км 4+427.52 включена в Път №SLS3088, /ІІІ-213 – парк Ореха гора Силистра – 3417.29м, Включени в проект „Подобряване на транспортната достъпност чрез рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на Община Силистра” по ОПРР;

Сгради:

 • Оценка на съотвествието, строителен надзор и съставяне на технически паспорт на строеж: “Жилищни сгради с магазини в УПИ VІІІ-5750, кв.387, ул.”Янко Сакъзов”, гр.Плевен”
 • “Изготвяне на оценка на съответствие на работния проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор, съставяне на технически паспорт, в т.ч. енергиен и упражняване функциите на координатор по безопасност и здраве (ако има подизпълнители) за обект „Изграждане на парна баня в Спортно оздравителен комплекс на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД””
 • Упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на строеж „Извършване на строителен надзир на извършените СМР на Гимназия „Д-р Иван Панов” и ОУ „Никола Вапцаров”, гр. Берковица
 • “Изготвяне на оценка на съответствие на работния проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор, съставяне на технически паспорт, в т.ч. енергиен и упражняване функциите на координатор по безопасност и здраве (ако има подизпълнители) за обект “Преустройство на сградата на стопанство за приготвяне на борна киселина извън СК-3 в работни помещения за нуждите на сектор „Р-ВКОС”
 • Строителен надзор на СМР на следните обекти: СОУ „Климент Охридски”, СОУ „П.Р. Славейков”, СОУ „Димитър Талев”, ХГ „Св. Св. Кирил и Методий”, СУ „Г.С. Раковски”, ЦДГ № 9 и ЦДГ № 10”, гр. Добрич” във връзка с реализацията на проект „Към по – качествено образование в ареал Добрич, чрез обновена и модернизирана инфраструктура”
 • „Упражняване на строителен надзор върху ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по сгради на образователната и културна инфраструктура в община Добричка – обособена позиция 1, включваща надзор върху СРР по целодневни детски градини и едно основно училище
 • Упражняване на строителен надзор, при изпълнението на СМР на: „Реконструкция, подмяна и модернизация на инсталации и разширяване на пожароизвестителна в сградата на Подклиничен университетски център  към Медицински факултет при Медицински Университет – София

Съоръжения:

 • Упражняване на НСН и изготвяне на технически паспорт на съоръжения на „ЧЕЗ Разпределение България” АД,  6 броя в период от 2006?2011
 • Упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на строеж „Улично осветление в участъка на ул. „Христо Ботев”; „Улично осветление на ул. „Амбарица”; „Улично осветление във вилна зона 1 в с.Чифлик”
 • “Изготвяне на оценка на съответствие на работния проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор, съставяне на технически паспорт и упражняване функциите на координатор по безопасност и здраве (ако има подизпълнители) за обект „Монтаж на подгреватели високо налягане камерен тип (ПВН-К)-5,6 RD 21, 22, 11, 12 W01 на блок 5 и 6»

Обследване на строителни конструкции:

 • Анализ на действителното състояние на конструкциите на главен корпус  на „ТЕЦ Варна” ЕАД
 • Анализ на действителното състояние на конструкциите на комини на „ТЕЦ Варна” ЕАД
 • „Извършване на анализ на действителното състояние на конструкциите, изготвяне на инвестиционен проект и технически паспорт  на сграда на „АЕЦ Козлодуй” – ПОК Леденика”
 • Обследване на конструкцията на сграда  изготвяне на инвестиционен проект за усилване конструкцията на сградата и изготвяне на технически паспорт за обект: Рудник „Трояново-1”
 • Обследване на конструкцията на сграда  изготвяне на инвестиционен проект за усилване конструкцията на сградата и изготвяне на технически паспорт за обект:Ж.п. гара „Разделна” – компютърна маршрутна централизация”

Енергийна ефективност: 

 • Обследване за енергийна ефективност на жил. сграда на ул.”П.Цветков”, гр.Плевен „Монолит” ООД,
 • Обследване за енергийна ефективност на ЕТ „Евромес – Росен Маринов”
 • Обследване за енергийна ефективност на „МИС” ЕООД, гр.Видин
 • Обследване за енергийна ефективност на ОДЗ „Синчец”, гр. Плевен 
 • Обследване за енергийна ефективност на МБАЛ „Панайот Хитов”, гр.Кула
 • Обследване за енергийна ефективност на „Фешън груп” ЕООД, гр.Плевен
 • Обследване за енергийна ефективност на МБАЛ – Левски ЕООД, гр.Левски
 • Обследване за енергийна ефективност на сградите и технологичния процес на производство на „Комфорт” ЕООД, грПлевен
 • Обследване за енергийна ефективност на „ЕвроБул” ЕАД, гр. Стара Загора
 • Обследване за енергийна ефективност на сградите и технологичния процес на производство на „Велина – ХМ” ООД, гр.Плевен
 • Обследване за енергийна ефективност на сградите и технологичния процес на производство на СД „Манева – Томик Сие”, гр.Плевен
 • Обследване за енергийна ефективност на целия сграден фонд на „Видахим” АД, гр.Видин
 • Обследване за енергийна ефективност на „Велга” ЕООД, гр.Видин
 • Обследване за енергийна ефективност на сградите и технологичния процес на „Майр-Мелнхоф Никопол” АД – завод за целулоза и картон
 • Обследване за енергийна ефективност на СОУ „Хр. Ботев” – Глоджево и общинска сграда – Ветово
 • Извършване на енергийно обследване на сградите и технологичния процес, изготвяне на списък на мерки за намаляване на разходите за енергия, изготвяне на доклад за резултати от обследването на „ЕСМОС” АД, гр.Левски
 • Обследване за енергийна ефективност на І.ОУ „Н.Й.Вапцаров”, гр.Берковица
 • Обследване за енергийна ефективност на Гимназия „Д-р Иван Панов”, гр.Берковица
 • Обследване за енергийна ефективност  на „Дом за стари хора” гр. Берковица
 • Обследване за енергийна ефективност на СОУ „Отец Паисий” – с. Георги Дамяново
 • „Консултации и мониторинг по изготвяне на енергиен одит на „Булпласт” АД
 • Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически проект на обекти: „Административна сграда и технологични халета – индустриална зона” и „Бивша сграда на „Технопрогрес”, кв.”Сторгозия”, гр.Плевен
 • „Извършване на детайлно обследване за енергийна ефективност на Предприятие за рециклиране на пластмаси – гр. Правец -  „Булпласт” АД
 • Извършване на енергийно обследване, изготвяне на списък на мерки за намаляване на разходите за енергия, изготвяне на доклад за резултати от обследването на ПУИ „Асен Киселинчев”, гр. Долни Дъбник 
 • „Консултации и изготвяне на енергиен одит на СОУ „Крум Попов”, гр.Левски”
 • „Извършване на детайлно обследване за енергийна ефективност и изготвяне на инвестиционен проект на сграда на „АЕЦ Козлодуй” – ПОК Леденика”
 • Обследване за енергийна ефективност на Административна сграда и интегриранат производствена система  на „Монбат” АД, гр.София
 • Обследване за енергийна ефективност на „Предприятие за производство на метилов естер /биодизел/” на „Булмекстрейд”ООД
 • Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на инвестиционен проект за усилване конструкцията на сградата и изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба №5 от 28.12.06г. за обект: Рудник „Трояново-1”, Подобект:”Преустройство и реконструкция на младежко общежитие „Л.Пенев” в Административна сграда на рудника” 
 • Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на енергиен паспорт и изготвяне на списък на мерки за намаляване разходите за енергия при реконструкция на съществуваща сграда на ул.”Г. Денчев” №23, гр.Плевен”
 • Обследване за енергийна ефективност на обект: „Привеждане на стопанисвания социално-битов и административен сграден фонд във вид, позволяващ сертифициране за енергийна ефективност”
 • Обследване за енергийна ефективност на „Старт” АД, гр.Добрич
 • Обследване за енергийна ефективност на обект: „Детайлно обследване за енергийна ефективност на Административна сграда – Управелние” 
 • Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на тенически паспорти на съществуващите строежи, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД
 • „Обследване за енергийна ефективност /ДЕО/ и Технически паспорт за строеж: „Пристройка към училище за 1 500 деца в гр.Козлодуй – обособено тяло 5”
 • „Изготвяне на Технически паспорт съгласно Наредба №5/2006г. и обследване за енергийна ефективност /ДЕО/ на НДК – Административна сграда  високо и ниско тяло”
 • Обследване за енергийна ефективност на сградния фонд на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр.Плевен
 • „Изготвяне на Технически паспорт съгласно Наредба №5/2006г. и обследване за енергийна ефективност /ДЕО/ на НДК – Основна сграда, Енергиен център, Служебен гараж, Печатна база”
 • „Детайлно обследване за енергийна ефективност на сгради на сгради в „АЕЦ Козлодуй”
 • „Привеждане на стопанисвания от дружеството социално-битов и административен сграден фонд, отговарящ на изискванията за енергийна ефективност (Дом на енергетика, Спортно-оздравителен комплекс, хотел „Истър”, Радио-екологичен мониторинг)
 • Обследване за енергийна ефективност и съставяне на технически паспорти на сгради, собственост на ДП „РВД”
 • Съставяне на технически и енергиен паспорт и обследване за енергийна ефективност на обекти: „Преустройство на производствено административна сграда в контролер и офиси – BSC Плевен”, „БКТП 630 кVА за  BSC Плевен и кабели 20кV от НП339 и ТП 105-Плевен”
 • Изготвяне на технически паспорти, обследване и сертифициране за енергийна ефективност, както и осъществяване на надзор по изпълнение на предписаните за строително монтажни работи (СМР) и отразяването им в технически паспорт, на сгради собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, съгласно разпоредбите на ЗУТ, ЗЕЕ, Наредба №5/28.12.2006 год. за Технически паспорти на строежите, Наредба №РД 16-1057/2009 г. на МИЕТ и МРРБ, както и останалата нормативна уредба, имаща отношение  към изпълнението
 • „Изготвяне на Технически паспорт съгласно Наредба №5/2006г.на сгради в територията на ТЕЦ Варна”

 

   Всички права запазени ® 2007 bgruse.com

Simple counter