За нас

 Сертификати

Референции

Дейност

Обекти

Работа

Контакт

 

 

 

Site

ДЕЙНОСТ

I. ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР /СН/:
Дружеството извършва оценки на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите. Комплексните доклади, които ние изготвяме обхващат всички части на инвестиционните проекти и в пълна степен отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. Изготвяме комплексни доклади – оценки на проекти от целия спектър на строителството – жилищни, линейни обекти, обекти на техническата инфраструктура, т.е. всички обекти от първа до пета категория, отразени в Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи.
“Кимтекс ЛС” ООД изготвя всички строителни книжа, в т.ч. актове и протоколи, съпътстващи строителните процеси, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Осъществява независим строителен надзор на всички видове строежи по време на изпълнение на строително-монтажните работи и изготвяне на окончателни доклади за изпълнен инвестиционен процес на обектите. Съставяне на технически паспорти /Наредба № 5/2006 г. за техническите паспорти на строежите/.
Дружеството извършва консултантска предпроектна проучвателна работа.
 
 II. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:
“Кимтекс ЛС” ООД в своята инженерингова дейност извършва предпроектни проучвания, разработване на идейни проекти и технологични системи за обекти и строителни процеси, участие на специалисти от фирмата, като ключови експерти при реализация на тръжни процедури.
Дружеството извършва техническо обследване и проучване на сгради, производствени цехове и съоръжения, направа на необходимите технически изчисления, отразени като изисквания по Наредба № 5/2006 г. за техническите паспорти на строежите, с цел възстановяване на строителни книжа и изготвяне на технически паспорти.
 
III. СЕРТИФИЦИРАНЕ И ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪГЛАСНО ЗЕЕ
1.    ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Обследването е първия етап от цялостния процес по енергоефективно саниране на сграда.
То представлява заснемане и оценка на цялостното състояние на сградата, в т.ч. и на конструкцията – основи, шайби, колони, греди, плочи, пояси. Включва и преглед на дебелината на стените, състоянието на дограмата и вида на материала, от който е изработена, състоянието на външната мазилка, на покрива, топлоизточника, абонатната станция, ОВ, ВиК- и електроинсталациите. Освен огледите се извършват специфични измервания на различни параметри – температури, дебит, скорост на изтичане на работните флуиди, съдържание на CO2 в отработени газове и др.
Обследването на сградата е необходимо, за да може да се направи реална оценка за това, какви са загубите на топлина и какви мерки трябва да бъдат предприети за намаляването им. Без него не може да се постигне оптимален ефект от приложените впоследствие мерки за да се подобри енергийната ефективност.
На базата на събраната информация, по време на обследването, започва процеса на Анализ и моделиране. По специални методики и софтуер се моделира потреблението на енергия за конкретната сграда за целогодишен период и при осигуряване на нужния комфорт. На базата на това се извеждат причините за завишеното потребление на енергия и най-важното за клиента – показват потенциала за спестяване на енергия.
Изготвя се списък на всички технически мерки, които могат да бъдат приложени за конкретната сграда. Заедно с това изчисляват цената и това какъв ще бъде ефектът от всяка мярка.
След извършването на всички предписани мерки, се извършва контролна проверка на сградите /мониторинг/, за да се провери изпълнението на предписанията в проекта и доклада.
 
2.    СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Енергийното обследване (енергиен одит) представлява систематизиран подход, даващ възможност за даден обект:  
 • да се направи анализ на енергийните характеристики и сравняването им с нормативните;
 • изготвяне на доклад с резултати от обследването;
 •  издаване на сертификат на сградите.
Съгласно Наредба РД-16-1057/10.12.2009 издаваните сертификати от акредитираните фирми биват 2 вида : Категория А и категория Б.
Сертификат категория А се издава за:
сгради със стойност на интегрираната енергийна характеристика, равна или по-малка от еталонната, съответстваща на изискванията на наредбата по чл.15, ал.3 от ЗЕЕ и на наредбата по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ;
сгради, построени до 1990г., със стойност на интегрираните енергийни характеристики, равна или по-малка от еталонната, съответстваща на изискванията на съответните нормативни актове по проектиране, изпълнение и приемане, действащи към 1999г.
Сертификат категория Б се издава за:
сгради със стойност на интегрираните енергийни характеристики, равна или по-малка от еталонната, съответстваща на изискванията на съответните нормативни актове по проектиране, изпълнение и приемане, действащи към годината на въвеждане на сградите в експлоатация.
Сгради получили сертификат Категория А или категория Б се освобождават от данък сгради по чл.24 , ал.18 и ал.19 от Закона за местните данъци и такси които гласят:
Съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, след завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се съставя технически паспорт на сградата, след което се издава разрешение за ползване на обекта. В Раздел IV на техническия паспорт се включва и Сертификат за енергийна ефективност, включващ енергийните характеристики. Обследването за енергийна ефективност е част от общото обследване на строежите и се извършва от юридически лица, които са акредитирани и вписани в публичния регистър на Агенцията по енергийна ефективност.
 
3.    ОБСЛЕДВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В промишлеността модернизациите на съоръженията и процесите е един от основните източници за подобрение на енергийната им ефективност. Автоматизирането на управлението на топлинните и енергийните съоръжения допринася към общия ефект за постигане на енергийна ефективност.
Закона за енергийна ефективност установява задължителен режим за прилагане на мерки по Енергийна ефективност за промишлени системи с енергийна консумация равна или по-голяма от 3000 MWh/годишно и задължителен режим за мерки по енергийна ефективност за сгради с полезна площ над 1000 м2.
По данни на Агенцията по Енергийна Ефективност на задължително обследване подлежат над 400 предприятия за цяла България. Информация за предприятията, подали декларация за консумация на енергия ще бъде качена в официалния сайт на Агенцията.
Промишлените предприятия с такава консумация са задължени да обявят, в декларация по образец, в Агенцията по енергийна ефективност годишната си консумация на енергия.
Най-общо казано, целта на енергийната ефективност за индустриалните обекти може да бъде постигната, като се осигури оптимално протичане на производствено-технологичния процес с изискваното качество при минимален разход на енергия. В този контекст, управлението на разходите за енергия в едно производствено предприятие е ключова дейност в осъществяването на цялостен енергиен мениджмънт. Прилагането му води до снижаване на разходите за енергия при конкретното производство и намаляване на енергийната компонента в себестойността на крайния продукт или услуга, запазвайки неговото качество и конкурентоспособност.
За индустриални обекти официално признатият документ, удостоверяващ съответствие на енергийните характеристики на обекта с изискванията за енергийна ефективност, е т. нар. фирмен стандарт. Фирмените стандарти за енергийна ефективност се разработват в съответствие с методологията за пресмятане на годишен разход на енергия, заложена в наредбата за енергийните характеристики на обектите. Фирменият стандарт е индивидуален документ за всеки индустриален обект и еталонните стойности на енергийните характеристики на обекта се определят в стандарта съобразно вида на технологичния процес, гориво-енергийната система, електроенергийната система, топлоенергийната система и системите за водоснабдяване, сгъстен въздух, студопроизводство и др.
 
4.    КОНСУЛТАЦИИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ, ПРЕДПИСАНИ В МЕРКИТЕ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ
"Кимтекс ЛС" ООД като изпълнител-консултант извършва консултантски услуги, обезпечаващи реализацията на инвестиционните проекти в съответствие с българското законодателство, технически норми и правила.
Нашите клиенти получават пълна гама от специално подготвени за тях материали по интересуващия ги проблем в областта на енергетиката, енергийната ефективност и  строителството.
Богатият масив от данни, опит, документи и информация, с които разполагаме, ни дава възможност за бърза и точна реакция на всеки възникнал проблем, въпрос или поставена задача от клиент.
 
5.    РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРЕДПИСАНИТЕ МЕРКИ
„Кимтекс ЛС” ООД изготвя проекти, както по предписаните мерки от извършените одити, така и комплексно проектиране, включващо всички необходими проектни части в строителството: архитектурна, строително-конструктивна, машинно-технологична, електрическа, отопление, вентилация и климатизация, водоснабдяване и канализация, автоматизирани системи за управление и мониторинг, системи за контрол и управление, планове за безопасност и здраве.


6.    ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТИ
„Кимтекс ЛС” ООД изпълнява пълен инженеринг на обекти от промишленото, жилищното, обществено строителство, както и обекти на техническата инфраструктура.


7.    ФИНАНСОВ ОДИТ И МОНИТОРИНГ НА МЕРКИТЕ ЗА ЕЕ


IV. ОБСЛЕДВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ, АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО СЪСТОЯНИЕ НА КОНСТРУКЦИИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ КОРПУСИ И КОМИНИ.
1.Проучване на техническото състояние и измененията в якостните характеристики на основните строително-конструктивни елементи.
2.Комплексна оценка за действителното състояние на носещите.
3.Определяне на неотложните и необходимите строително-конструктивни работи за възстановяване на носимоспособността и устойчивостта на същите.
4.Изготвяне на статистически анализ на коравината на конструкцията
5.Изготвяне при допълнително възлагане на проекти произтичащи от констатираните несъответствия
Описание на задачите и услугите извършвани от фирмата:
 • Предварително проучване работните проекти, съпоставяне и анализ на  изпълненото строителството на  Производствени корпуси,комини и конструкции на сгради, включващи:
 • Пълен вътрешен и външен оглед на конструкции, производствени корпуси,комини по алпийски способ установяване на действителното състояние чрез контролирани технически средства;
 • Пълен оглед на връзките на носещите конструктивни елементи 
 • Оглед на здравината на ограждащите елементи
 • Пълен оглед и контролни геометрични заснемания на носещите елементи от конструкциите; 
 • Установяване техническото състояние и изменението на физико-механичните и химични характеристики на бетона и стоманата, чрез лабораторен анализ и безразрушителен контрол; 
 • Документиране на видимите нарушения като пукнатини, обрушвания, срязвания, корозия, оголена армировка без бетоново покритие и т.н. – да се приложи и снимков материал;
 • Обобщени изводи и оценки за състоянието на носещите конструкции, обособени в зависимост от рисковото състояние на строителните конструкции на спешни, неотложни и необходими, но търпящи по-голям период от време за тяхното осъществяване.

 

   Всички права запазени ® 2007 bgruse.com

Simple counter